Identifica't

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Tràmit amb certificat Exercici del dret de rectificació

Aquest tràmit us permet sol·licitar la rectificació de les seves dades personals quan siguin inexactes o incompletes.

La sol·licitud de rectificació l'interessat haurà d'indicar la dada o les dades errònies i la correcció corresponent, i haurà d'anar acompanyada de la documentació que ho justifica en cada cas.

Denegació del dret de rectificació de les dades

 • El Consell Comarcal del Maresme podrà denegar la rectificació de les dades:
 • Si hi ha perill per a la defensa i seguretat de l'Estat (article 23.1 RGPD).
 • Per qüestions de seguretat pública (article 23.1 RGPD).
 • Per protegir els drets i les llibertats de tercers (article 23.1 RGPD).
 • Per necessitats d'una investigació policial (article 23.1 RGPD).
 • Per salvaguardar altres objectius importants d’interès públic, en particular els interessos econòmics i financers, inclosos els d’àmbit fiscal (article 23.1 RGPD).
 • Per assegurar el compliment de les obligacions tributàries (article 23.2 RGPD).
 • Si hi ha una relació contractual entre la persona titular de les dades i la persona responsable del tractament (article 33.1 Reial Decret 1720/2007).

En tot cas, el Consell Comarcal del Maresme haurà de justificar la denegació i informar l'afectat del seu dret a demanar la tutela de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades o de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, conforme al que disposa l'article 12 de la LOPDGDD.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

Aquest dret és de caràcter personalíssim per la qual cosa només el pot exercir la persona afectada o el seu representant legal quan l'afectat ha estat declarat incapaç per exercir els seus drets o quan la persona afectada, és menor de 14 anys, o quan la persona afectada designi voluntàriament algú que la representi.

Els familiars d'una persona difunta poden exercir aquest dret, per raons familiars o anàlogues, notificant l'òbit al responsable del tractament i sol·licitant la rectificació de les seves dades.

 

Requisits a complir

No cal complir cap requisit previ.

 

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any.

 

Quin cost té?

Tràmit sense cost per la persona interessada.

Formes de tramitació

 • Presencialment

  A l’Oficina Comarcal d’Atenció Ciutadana del Consell Comarcal del Maresme en l'horari d'atenció al públic:

  • Adreça: Pl. Miquel Biada, 1, 08301, Mataró
  • Horari: de dilluns a divendres, excepte dies festius, de 9:00h a 14:00h).

   

  Cal sol·licitar cita prèvia a través del correu electrònic maresme@ccmaresme.cat o bé per telèfon al 93 741 16 16.

   
 • Correu certificat

  Pl. Miquel Biada, 1, 08301 , Mataró

 • Telemàticament

  Premeu el botó “TRAMITAR AMB CERTFICAT” que trobareu al final d'aquesta pàgina, empleneu les dades del formulari que us apareixerà en pantalla, adjunteu-hi, si escau, la documentació corresponent i envieu-lo. Si la sol·licitud s'ha fet correctament, veureu un missatge de confirmació i rebreu un correu electrònic amb el vostre codi de sol·licitud, amb el qual podreu fer-ne el seguiment mitjançant l'opció "Seguiment de tràmits", que trobareu al menú de l'esquerra / o bé per La meva carpeta.

  Per fer aquest tràmit electrònicament necessiteu identificar-vos amb un certificat digital o amb un sistema d'identificació acceptat (Més informació).

   

  NOTA: Estan obligats a l’ús del canal electrònic en les seves relacions amb les Administracions Públiques, els subjectes de l’art. 14.2 de la Llei 39/2015 (persones jurídiques, entitats sense personalitat jurídica, els seus representants , etc.), així com aquells que s’estableixi reglamentàriament.
   

Documentació que cal aportar

No cal aportar documentació.

Normativa

 • Reglament (UE) 2016/679, del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.
 • Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

Més informació

Termini de sol·licitud

No n'hi ha.

 

Termini de Resolució

La petició s'atendrà en el termini màxim de dos mesos a comptar des de la recepció de la sol·licitud o des del dia en què, si és el cas, s'hagin esmenat els errors de la sol·licitud. Aquest termini es podrà prorrogar en dos mesos més, tenint en compte la complexitat i el nombre de sol·licituds.

 

Silenci administratiu i la seva normativa

El silenci serà positiu, llevat que una norma amb rang de llei estableixi expressament un efecte desestimatori, total o parcial, amb relació a una determinada informació.
Una vegada transcorregut aquest termini sense que de manera expressa es respongui a la petició, teniu dret a interposar la reclamació oportuna davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, conforme al que disposa l’article 16 de la Llei 32/2010, d’1 d’octubre de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

 

Normativa

 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.

Consell Comarcal del Maresme
Pl. Miquel Biada, 1
08301 Mataró
Tel. 93 741 16 16
Fax 93 757 21 12
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic