Identifica't

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Tràmit amb certificat Exercici del dret a la limitació del tractament

Aquest tràmit us permet sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades, si es compleix alguna de les condicions següents:


a) Cas que impugneu l'exactitud de les dades personals, durant un termini que ens permeti verificar-ne l'exactitud.


b) El tractament és il·lícit i us oposeu a la supressió de les dades personals i, en lloc de suprimir-les, ens sol·liciteu que se’n limiti l’ús.


c) Si nosaltres ja no necessitem les dades personals per a les finalitats del tractament, però vostè les necessita per formular, exercir o defensar reclamacions.


d) Si us heu oposat al tractament per motius relacionats amb la vostra situació particular d’acord amb l'article 21, apartat 1 del Reglament (UE) 2016/679, mentre es verifica si els motius legítims que ens emparen per tractar les dades prevalen sobre els de vostè.


Si limitem el tractament de les vostres dades personals d’acord amb l’establert en lletra a), amb excepció de la seva conservació, aquestes dades només es poden tractar amb el vostre consentiment, o per formular, exercir o defensar reclamacions, o per tal de protegir els drets d'una altra persona física o jurídica, o per raons d’interès públic important de la Unió o d'un determinat estat membre.


Cas que hagueu obtingut la limitació del tractament i abans de que l’aixequem limitació sereu degudament informat.


Com a responsables del tractament, excepte que sigui impossible o suposi un esforç desproporcionat, comunicarem la limitació del tractament de les vostres dades a cadascú dels destinataris als que haguem comunicat les vostres dades personals.


Si se us denega la petició de supressió de les dades teniu dret a interposar la reclamació oportuna davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, conforme al que disposa l’article 16 de la Llei 32/2010, d’1 d’octubre de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

Aquest dret és personalíssim i ha de ser exercit pel propi interessat o un tercer per representació, davant el responsable del tractament.


Requisits a complir

No cal complir cap requisit previ.


Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any.


Quin cost té?

Tràmit gratuït.

Formes de tramitació

 • Presencialment

  A l’Oficina Comarcal d’Atenció Ciutadana del Consell Comarcal del Maresme en l'horari d'atenció al públic:

  • Adreça: Pl. Miquel Biada, 1, 08301, Mataró
  • Horari: de dilluns a divendres, excepte dies festius, de 9:00h a 14:00h).

   

  Cal sol·licitar cita prèvia a través del correu electrònic maresme@ccmaresme.cat o bé per telèfon al 93 741 16 16.

   
 • Correu certificat

  Pl. Miquel Biada, 1, 08301 , Mataró

 • Telemàticament

  Premeu el botó “TRAMITAR AMB CERTFICAT” que trobareu al final d'aquesta pàgina, empleneu les dades del formulari que us apareixerà en pantalla, adjunteu-hi, si escau, la documentació corresponent i envieu-lo. Si la sol·licitud s'ha fet correctament, veureu un missatge de confirmació i rebreu un correu electrònic amb el vostre codi de sol·licitud, amb el qual podreu fer-ne el seguiment mitjançant l'opció "Seguiment de tràmits", que trobareu al menú de l'esquerra / o bé per La meva carpeta.

  Per fer aquest tràmit electrònicament necessiteu identificar-vos amb un certificat digital o amb un sistema d'identificació acceptat (Més informació).

   

  NOTA: Estan obligats a l’ús del canal electrònic en les seves relacions amb les Administracions Públiques, els subjectes de l’art. 14.2 de la Llei 39/2015 (persones jurídiques, entitats sense personalitat jurídica, els seus representants , etc.), així com aquells que s’estableixi reglamentàriament.
   

Documentació que cal aportar

No cal aportar documentació.

Normativa

 • Reglament (UE) 2016/679, del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades
 • Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

Més informació

Termini de sol·licitud

No n'hi ha.


Termini de Resolució

La petició s'atendrà en el termini màxim de dos mesos a comptar des de la recepció de la sol·licitud o des del dia en què, si és el cas, s'hagin esmenat els errors de la sol·licitud. Aquest termini es podrà prorrogar en dos mesos més, tenint en compte la complexitat i el nombre de sol·licituds.


Silenci administratiu i la seva normativa

El silenci serà positiu, llevat que una norma amb rang de llei estableixi expressament un efecte desestimatori, total o parcial, amb relació a una determinada informació.

Una vegada transcorregut aquest termini sense que de manera expressa es respongui a la petició, teniu dret a interposar la reclamació oportuna davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, conforme al que disposa l’article 16 de la Llei 32/2010, d’1 d’octubre de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.


Normativa

 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.

Consell Comarcal del Maresme
Pl. Miquel Biada, 1
08301 Mataró
Tel. 93 741 16 16
Fax 93 757 21 12
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic