Identifica't

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Tràmit amb certificat Sol·licitud d'ajuts individuals de menjador (Sant Vicenç de Montalt / Sant Andreu de Llavaneres)

Amb aquest tràmit, les famílies residents a Sant Andreu de Llavaneres i Sant Vicenç de Montalt podeu sol·licitar els ajuts individuals de menjador escolar per al curs 2024-2025 de manera telemàtica.

 

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?

Pare, mare o tutor/a legal d'alumnes escolaritzats en els nivells d'Ensenyament obligatori, en el segon cicle d'educació infantil i en centres d'Educació Especial  de la comarca del Maresme, als quals no correspon la gratuïtat del servei.

Requisits a complir

Es considera com a beneficiari de l’ajut de menjador escolar l’alumnat que reuneixi els següents requisits:

 • Estar matriculat en un centre educatiu sostingut amb fons públics de Catalunya a la comarca del Maresme, en qualsevol dels cursos de segon i tercer dels ensenyaments de primer cicle d’infantil, en aquelles escoles de titularitat de la Generalitat on s’hagi implantat, i qualsevol dels cursos dels ensenyaments de segon cicle d’educació infantil i d’ensenyaments obligatoris, durant el curs corresponent a la convocatòria.
 • Estar escolaritzat en una comarca diferent a la de residència i que sol·liciti ajuts individuals de menjador socioeconòmics. Aquest alumnat haurà de presentar la sol·licitud seguint els tràmits establerts a la comarca on estigui escolaritzat, i en el municipi d’escolarització. El Consell Comarcal del centre receptor és el que concedirà l’ajut, si s’escau, igual que a la resta de l’alumnat de la comarca. El municipi que tramiti la sol·licitud podrà demanar a l’EAP o als serveis socials del municipi de residència de l’alumne la informació necessària per a la resolució.
 • No tenir dret al servei de menjador amb caràcter gratuït.
 • No estar en acolliment residencial. Es considera acolliment residencial qualsevol alumne que estigui residint en un centre d’acolliment per a infants i adolescents (CRAE). En canvi, podran participar en la convocatòria els infants que estiguin en acolliment en família extensa o aliena.
 • Fer ús del menjador escolar. És condició indispensable que el centre disposi de servei de menjador escolar.


Per la naturalesa de l’ajut i l’especificitat del col·lectiu, per obtenir la condició de beneficiari no cal acreditar el compliment dels requisits establerts a l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  

Aquests requisits s’han de complir en el moment de la presentació de la sol·licitud. La modificació d’aquestes circumstàncies pot comportar la revocació de l’ajut.

Quan es pot sol·licitar?

D’acord amb la Resolució 17/XI del Parlament de Catalunya, la convocatòria d’accés als ajuts de menjador escolar ha de quedar oberta durant tot el curs escolar. No obstant això i per a fer més eficient la gestió, els ajuntaments de Sant Andreu de Llavaneres i Sant Vicenç de Montalt establiran el seu propi canal de comunicació amb les famílies, quant a dates i llocs on presentar les sol·licituds presencials.

Els sol·licitants hauran d’acceptar i regir-se per les instruccions que determinin els ajuntaments.

 

Formes de tramitació

 • Telemàticament mitjançant el formulari online

  Premeu el botó “TRAMITAR AMB CERTFICAT” que trobareu al final d'aquesta pàgina, empleneu les dades del formulari que us apareixerà en pantalla, adjunteu-hi, si escau, la documentació corresponent i envieu-lo. Si la sol·licitud s'ha fet correctament, veureu un missatge de confirmació i rebreu un correu electrònic amb el vostre codi de sol·licitud, amb el qual podreu fer-ne el seguiment mitjançant l'opció "Seguiment de tràmits", que trobareu al menú de l'esquerra / o bé per La meva carpeta.

  Per fer aquest tràmit electrònicament necessiteu identificar-vos amb un certificat digital o amb un sistema d'identificació acceptat (Més informació). 

 • Presencialment al seu Ajuntament

  Els ajuntaments establiran el seu propi canal de comunicació amb les famílies, quant a dates i llocs on presentar les sol·licituds presencials. Els sol·licitants hauran d’acceptar i regir-se per les instruccions que determinin els ajuntaments.

Documentació que cal aportar

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR A LES SOL·LICITUDS TELEMÀTIQUES (NOMÉS DISPONIBLE ALS AJUNTAMENTS DE SANT ANDREU DE LLAVANERES I SANT VICENÇ DE MONTALT)

Per poder completar satisfactòriament el formulari telemàtic s'haurà d'aportar (preferiblement en format PDF) la següent documentació:

 • Document d'identificació de tots els membres de la unitat familiar: Fotocòpia del DNI/NIE/Passaport/Llibre de família (en cas de menors sense document d'identitat) 
 • Certificat de convivència familiar
 • En cas de separacions, cal adjuntar el conveni regulador o sentència
 • En cas de situacions de violència de gènere, cal adjuntar el document acreditatiu.

 

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR A LES SOL·LICITUDS PRESENCIALS

 • Sol·licitud model CCM1. No es tramitaran sol·licituds que no estiguin autoritzades per tots els membres de la unitat familiar majors de 18 anys.
 • En el cas del sol·licitant, s’haurà d’informar de l’IDALU*.

*(IDALU) És el codi identificador únic que s’assigna a cada alumne, dins el Registre d’alumnes (RALC) que ha creat el Departament d’Educació per a tots els alumnes matriculats en centres educatius públics i privats d’ensenyaments reglats i no universitaris de Catalunya. En cas que la família no el conegui, pot demanar-lo al centre educatiu.

 • DNI/NIE vigent dels pares i/o tutors legals de l’alumne beneficiari, i de tots els membres de la unitat familiar que figurin en el volant de convivència. En el cas que l’alumne no en disposi: certificat de naixement/llibre de família/document acreditatiu.Als efectes del creuament de les dades econòmiques amb l’Agència Tributària (AEAT), el Passaport no és vàlid.


Les persones físiques que manquin de la nacionalitat espanyola i no disposin del número d’identitat d’estranger, bé de forma transitòria perquè estan obligats a tenir-ne o bé de forma definitiva perquè no hi estan obligats, han de sol·licitar a l’Administració tributària l’assignació d’un número d’identificació fiscal quan facin operacions de naturalesa o amb transcendència tributària. Aquest número està integrat per caràcters amb la composició següent: una lletra inicial, que és la M, destinada a indicar la naturalesa d’aquest número, set caràcters alfanumèrics i un caràcter de verificació alfabètic. En cas que no el sol·licitin, l’Administració tributària pot procedir d’ofici a donar-les d’alta en el Cens d’obligats tributaris i a assignar-los el número d’identificació fiscal que correspongui.

En els casos en els quals ni el beneficiari de l’ajut ni cap altre membre de la unitat familiar no disposin d’un DNI o NIE o NIF provisional (lletra inicial M), s’haurà d’especificar el país d’origen de la persona beneficiària de l’ajut en el model CCM1 a efectes d’informació a l’AEAT. 

 • Volant/certificat de convivència actual o en cas de no presentar-lo el sol·licitant declara de forma responsable amb la signatura del model CCM1, que disposa de la documentació que acredita el domicili informat i que ha obtingut el consentiment de totes les persones que consten empadronades en el domicili consignat en la sol·licitud per tal que el Consell Comarcal, l’Ajuntament o el Departament d’Educació, o qualsevol administració que ho necessiti,  pugui obtenir les dades que consten al Padró amb l’única finalitat de resoldre el tràmit.

 

 • Documentació complementària de la situació familiar que s’ha de presentar OBLIGATÒRIAMENT: (punts extres sempre que es compleixi, primer de tot, el criteri econòmic):
  • Infants en acolliment: s’acreditarà mitjançant la resolució d’acolliment de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència.
  • Document acreditatiu de prestacions econòmiques d’urgència social, atorgades per administracions públiques, que tinguin per finalitat atendre situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques, de subsistència com, per exemple l’alimentació, el vestit i l’allotjament.
  • Conveni, sentència de separació o divorci: en el cas que un dels membres ja no visqui al domicili, però estigui en el document d’empadronament, o l’acta final de mediació del Departament de Justícia.
 • Valoració per part dels serveis socials per situació social de risc: Les famílies ateses pels serveis socials hauran de declarar aquesta situació a la sol·licitud, indicant per quins serveis socials són ateses. A l’efecte de determinar la puntuació corresponent en aquest àmbit, es recomana tenir en compte les següents  circumstàncies:
  • Per situació de risc social: Observades a l’infant i/o observades a la família
  • Per situació de risc social greu.

 

AUTORITZACIÓ DE CONSULTA DE DADES I DOCUMENTS A ALTRES ADMINISTRACIONS

La presentació de la sol·licitud implica que el sol·licitant declara de forma responsable, que disposa del consentiment de totes les persones que consten empadronades en el domicili i l’autorització de tots i cadascun dels membres de la unitat familiar, l’autorització per tal que el Consell Comarcal pugui traslladar la documentació necessària a altres Consells receptors, en el cas que hi hagi un trasllat de l’alumne, així com al Departament d’Educació, als ajuntaments i escoles, com a administracions que poden intervenir en el procés, així com a la BDNS (Base de Dades Nacional de Subvencions) i a l’Agència Tributària.

La presentació de la sol·licitud, tant presencial com telemàtica, implica disposar de l’autorització, de tots i cadascun dels membres de la unitat familiar, per tal que el Consell Comarcal o el Departament d’Educació o ajuntaments puguin obtenir d’altres administracions públiques la informació que resulti necessària per a la determinació, coneixement i comprovació de totes les dades d’identificació, situacions personals, de residència, acadèmiques i familiars, altres beques i ajuts obtinguts per la mateixa finalitat, així com la renda, prestacions exemptes (renda garantida de ciutadania i l’ingrés mínim vital, entre d’altres) i patrimoni familiar necessaris per a la resolució de la sol·licitud d’ajut.

 

Més informació

Termini de sol·licitud

D’acord amb la Resolució 17/XI del Parlament de Catalunya, la convocatòria d’accés als ajuts de menjador escolar ha de quedar oberta durant tot el curs escolar. No obstant això i per a fer més eficient la gestió, de manera general, s’incorpora el següent calendari per a la presentació de sol·licituds:

 • Primer termini ordinari que, preferentment, haurà de finalitzar el mes de maig de 2023.
 • Segon termini ordinari que, preferentment, haurà de finalitzar el mes de novembre de 2023 (es calcularà l’ajut en funció dels dies que queden des de novembre fins a final de curs).
 • Tercer termini ordinari que, preferentment, haurà de finalitzar el mes de febrer de 2024 (es calcularà l’ajut en funció dels dies que queden des de febrer fins a final de curs).

A partir del mes de febrer de 2024, s’acceptaran les sol·licituds d’alumnes nouvinguts o de casos sobrevinguts, per donar compliment a la Resolució 17/XI del Parlament de Catalunya.

Termini de Resolució

Amb caràcter general, els ajuts es resoldran a l’inici de curs. Les sol·licituds en què no es puguin automatitzar els procediments o el resultat inicial tingui incidència amb l’Agència Tributària, l’Agència de l’Habitatge o presentin dades errònies s’aniran resolent al llarg del curs escolar. En aquests casos, si els alumnes han fet ús del servei de menjador amb anterioritat a l’atorgament, les escoles podran justificar el consum d’aquests menús i les empreses tornaran els corresponents imports cobrats a les famílies.

Els interessats seran notificats mitjançant edicte, que es publicarà en el taulell de la seu electrònica del Consell Comarcal del Maresme https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=8102130008

Addicionalment, s’informarà a les famílies sol·licitants del resultat de l’ajut mitjançant publicació al portal web del Consell Comarcal i d’un SMS al número de telèfon mòbil indicat a la sol·licitud (en cas de canvi de número, no es tornaran a enviar missatges).

Vies de reclamació

Les famílies podran formular reclamació contra la resolució d’ajuts dins dels 30 dies naturals posteriors a la notificació de l’ajut mitjançant edicte. Aquesta reclamació s’haurà de trametre a l’ajuntament del municipi on s’ha sol·licitat l’ajut en l’imprès normalitzat o mitjançant instància genèrica al Consell Comarcal del Maresme. L’ajuntament farà arribar la reclamació al Consell Comarcal del Maresme tenint en compte que:

 • Únicament s’admetran reclamacions de les sol·licituds que s’hagin presentat en primera instància (no s’admetran com a reclamació sol·licituds noves).
 • No s’admetran reclamacions en cas de les unitats familiars amb dos progenitors que presentin la sol·licitud només a nom d’un dels progenitors.


Finalitzat el termini de presentació d’al·legacions, l’òrgan competent del Consell Comarcal del Maresme resoldrà les reclamacions interposades. En cas de no produir-se al·legacions en el termini establert, la resolució esdevindrà definitiva sense necessitat de cap altre acte exprés.

Consell Comarcal del Maresme
Pl. Miquel Biada, 1
08301 Mataró
Tel. 93 741 16 16
Fax 93 757 21 12
Projecte desenvolupat per Projecte desenvolupat per eCityclic i Proyecto web desarrollado por Semic